top of page
aua logo.jpeg

AUA

ELEMENTARY SCHOOL

aua elem.jpeg

AUA ELEMENTARY

Home of the Mighty RAINMAKERS
AUA.png

ALL STUDENTS WILL ACHIEVE

Natural Light Portrait

Eua Sonoma-Siuloa

Office Number: 684-644-4081
Email Address: eua.siuloa@doe.as

AFONOTELE.png

MISSION

Ensure success through effective collaboration of teachers, parents, and the community.

 

 

E mausuli le taumafaiga a le fanau a'oga e ala mai i le galulue fa'atasi o faiaoga, matua, ma le lautele.
 

TOFA MANINO

VISION

"All Students Will Achieve"

The Vision of Aua Elementary School is to provide high-quality education and learning for all students to achieve.
 

ELEMENTARY SCHOOL

Get in Touch

Thanks for submitting!

Principal's Office

Eua Sonoma-Si'uloa

eua.siuloa@doe.as
Tel: (684)644-4081 / (684)782-6078

Vice Principal's Office

Trixie Scanlan-Fruean
trixie.scanalan-fruean@doe.as

Tel: (684)644-1115 / (684)254-7031

Admin Office

Tel: (684)644-4081 / (684)644-1115

bottom of page